Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพรชัย วงศ์ประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสุมาลี บุญพอ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางรุ่งทิวา หน่อคำบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาววรณัน วังหม้อ
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นายชัชชัย ชัยเลิศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางณัฐฏ์ธนันท์ วังวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางทองสิทธิ์ ทะก๋า
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสายัณห์ ยารังษี
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวเมธิณี เรือนสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางวิลาวัลย์ สิมทะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายวุฒิกร ยิ้มท่าโพ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายสมพิศ ไชยมงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายกำพล เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสุทธิพงษ์ ยารังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายสุพรรณ จำปาเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Responsive image
นายจันทร์ นันตา
คนงานเก็บขยะมูลฝอย
Responsive image
นางโสภา กรดแก้ว
แม่บ้าน
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th