Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

การแบ่งส่วนงานงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขอองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกิจการใดที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

     กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมาย

     กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านงานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง แผนงานทางด้านวิศกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียนการวางแผนการศึกษาท้องถิ่น การวางแผนการศึกษาของสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิจัย การวางโครงการสำรวจ การเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา การแผยแพร่การศึกษา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญา และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th