Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

     1.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ
     1.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
     1.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข
     1.5 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
     1.7 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     1.8 เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมสถาบันศาสนา
     1.9 ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
     1.10 ขยายโอกาส และให้ความคุ้มครองทางสังคม
     1.11 การให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
     1.12 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
     1.13 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน
     2.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน
     2.3 ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
     2.4 สนับและส่งเสริมการผลิต การตลาด สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
     2.5 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
     2.6 พัฒนาองค์กรภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการพาณิชย์
     2.7 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     2.8 พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง โทรคมนาคม และไฟฟ้า
     2.9 พัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบประปา
     2.10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
     2.11 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

     3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (แหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุฯ อื่นๆ)
     3.2 การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

     4.1 พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัย
     4.3 การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
     4.4 สร้างความมั่นคงของหมู่บ้านตามแนวชายแดน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา

     5.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
     5.2 พัฒนาบุคลากร
     5.3 พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี
     5.4 พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th