Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนผังยุทธศาสตร์
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน พะเยาพิทักษ์ รักษาสถาบัน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลบ้านปิน
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน มีจำนวน 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต. เต็มทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ 1

บ้านสบจ้อม (แผนที่หมู่บ้าน)
นายชำรอง  เทียมทอง (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 2

บ้านงิ้วหงก (แผนที่หมู่บ้าน)
นายศรีนวล  เผ่ากันทะ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 3

บ้านปินใต้ (แผนที่หมู่บ้าน)
นายอนุชิต  เผ่ากันทะ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 4

บ้านปินเหนือ (แผนที่หมู่บ้าน)
นายบรรเลง  แสงเป็ก (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 5

บ้านงิ้วงาม (แผนที่หมู่บ้าน)
นายประธาน  เผ่าเอื้อง (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 6

บ้านม่อนผาคำ (แผนที่หมู่บ้าน)
นายทวีศิลป์  ยารังษี (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 7

บ้านบานเย็น (แผนที่หมู่บ้าน)
นายชล  ไชยลังกา (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 8

บ้านปินพัฒนา (แผนที่หมู่บ้าน)
นายองอาจ  เผ่าต๊ะใจ (ผู้ใหญ่บ้าน)
หมู่ที่ 9

บ้านปงเสด็จ (แผนที่หมู่บ้าน)
นายมูล  เรือนสอน (กำนันตำบลบ้านปิน)
หมู่ที่ 10

บ้านสันติพัฒนา
นายสมจิตร  สมศรี (ผู้ใหญ่บ้าน)
                                    ที่มา : สำนักปลัด อบต.บ้านปิน ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2555

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน
ตำบลบ้านปิน มีประชากรทั้งสิ้น 5,265 คน แยกเป็นชาย 2,665 คน หญิง 2,600 คน มีจำนวน 1,728 ครัวเรือน
ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล   จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านสบจ้อม  1 บ้านปิน 350 327 677 222
2 บ้านงิ้วหงก 2 บ้านปิน 304 324 628 204
3 บ้านปินใต้   3 บ้านปิน 311 284 595 194
4 บ้านปินเหนือ 4 บ้านปิน 218 182 400 138
5 บ้านงิ้วงาม  5 บ้านปิน 169 200 374 154
6 บ้านม่อนผาคำ 6 บ้านปิน 236 214 450 151
7 บ้านบานเย็น 7 บ้านปิน 222 227 449 150
8 บ้านปินพัฒนา 8 บ้านปิน 328 346 674 193
9 บ้านปงเสด็จ 9 บ้านปิน 265 249 514 177
10 บ้านสันติพัฒนา 10 บ้านปิน 262 247 509 145
                                               รวม 2, 2,600 5,265 1,728
               ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อ.ดอกคำใต้) ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2555

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์                                           จำนวน 3 แห่ง 

การศึกษา
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   
จำนวน 2 แห่ง 
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 10 แห่ง 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชื่อสถานศึกษา จำนวนครู จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
โรงเรียนบ้านปินเหนือ 9 20 20 40
โรงเรียนบ้านปิน(ขยายโอกาส) 16 74 68 142

                                                    ที่มา : โรงเรียนบ้านปิน โรงเรียนบ้านปินเหนือ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555
ข้อมูลเด็กเล็กในศูนย์ฯ
 
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนครู จำนวนเด็กเล็ก (คน)
ชาย หญิง รวม
1.  ศูนย์เด็กเล็กวัดพระธาตุจอมคีรีศรีเวียงหม้าย 
2. ศูนย์เด็กเล็กวัดต้นต้อง 
3. ศูนย์เด็กเล็กวัดงิ้วหงก 
4. ศูนย์เด็กเล็ก อบต.
2
2
2
4
16
9
7
41
9
19
5
33
25
28
12
74
รวม 12 73 66 139
                                                                         ที่มา : สำนักปลัด อบต.บ้านปิน  ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน  2555

สาธารณสุข

คุณภาพชีวิต
   - มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
   - มีศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1 แห่ง

แสดงสถานบริการสารธารณสุข/บริหารชุมชน 
สถานบริการ จำนวน
แห่ง แพทย์ พยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 - 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข - - -
คลินิค - - -
                                                                 ที่มา : อนามัย ต.บ้านปิน ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน  2555

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจดอกคำใต้ สาขา 4 ตำบล
-  ลูกเสือชาวบ้าน    
-  อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 2 รุ่น 450 คน   
จำนวน 1 รุ่น 46 คน
จำนวน 1 รุ่น 177 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
 เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
โทรศัพท์ : 054-457-028, แฟกซ์ : 054-457-028  E-mail : admin@banpin-dokkhamtai.go.th

www.banpin-dokkhamtai.go.th